Restes de menjar

 

S’ha trobat que, en general, la majoria de la població dels tres barris estudiats no fa una mala disposició de les restes de menjar,
ja que quasi tres quartes parts de les persones entrevistades declaren no llançar mai restes de menjar per la pica o el wàter. Sí
que l’estudi ha trobat diferències segons l’edat (la gent jove les tira més que la gent gran) i el sexe (els homes en tiren més que
les dones).

Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’enquesta sobre els hàbits de vida que es va realitzar en el marc del projecte
SCOREwater a 1.004 persones majors de 16 anys, dels tres barris de Barcelona objecte d’estudi.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi