Gens de resistència
als antibiòtics

 

S’observa una major abundància de gens de resistència als antibiòtics a Sant Gervasi respecte els altres dos barris. A més, les
classes de gens més abundants identificades a l’aigua residual dels barris estudiats coincideixen amb les observades en estudis
previs fets a escala global.

La resistència als antibiòtics és un problema global i suposa una amenaça per a la salut. És important, doncs, conèixer la
quantitat i diversitat dels gens que actuen en aquesta resistència per a frenar-la. Les aigües residuals són un punt clau per al seu
estudi, ja que permeten detectar i quantificar els elements genètics responsables de generar resistència als antibiòtics en
microorganismes.

En el marc del projecte SCOREwater, hem estudiat les diferències entre la resistència als antibiòtics en les aigües residuals de
tres barris de Barcelona (St. Gervasi, El Carmel i Poblenou) que representen estatus socio-econòmics i de salut diferents. La
hipòtesi del nostre treball és que les aigües residuals dels diferents barris presenten diferències pel que fa a les resistències i que
aquestes responen a les realitats socioeconòmiques i de consum d’antibiòtics diferents entre els mateixos.

Les unitats de mesura poden anar del 0 a l’1 i fan referència als gens de resistència als antibiòtics (ARG, per les seves sigles en
anglès), normalitzats respecte el gen de 16S. Per tal d’analitzar-ho, es van recollir mostres d’aigua residual de cada barri i també
de la depuradora del Besòs en dues campanyes de mostreig (novembre de 2021 i març de 2022), i se’n va seqüenciar el conjunt.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi