Fàrmacs

Mitjançant les aigües residuals es veu que el consum de fàrmacs per barri és substancialment major a Poblenou, tot i que també
hi ha canvis segons el grup terapèutic. Per exemple, el consum d’analgèsics i antibiòtics és superior al barri de Poblenou, seguit
de St. Gervasi i Carmel; mentre que el consum de diürètics és major a Poblenou, seguit del Carmel i finalment St. Gervasi.

 

El consum de fàrmacs s’ha estimat amb el consum que cada dia fan 1.000 habitants. Per aquest motiu, les unitats s’expressen
en la dosi mitjana que pren un adult en un tractament típic d’una determinada malaltia o condició (nddd per 1.000 habitants i
dia). Les dades que obtenim ens indiquen quantes persones de cada 1.000 estan en tractament diari. El mètode analític que
s’ha utilitzat per l’anàlisi de fàrmacs permet analitzar-ne 39 d’una sola vegada. Això vol dir, que dins els grups esmentats
anteriorment, només s’inclou una part dels fàrmacs que es consumeixen de cadascuna de les tipologies. Per exemple, en el cas
dels diürètics s’ha analitzat un fàrmac (furosemida) i en els psiquiàtrics s’han analitzat sis fàrmacs (alprazolam, citalopram,
fluoxetina, lorazepam, paroxetina i venlafaxina). Per tant, els valors de la taula són comparatius entre barris, però no reflecteixen
el valor total de consum dels fàrmacs en cada categoria.

recurs-cafeina-estadistica

Carmel

Poblenou

St. Gervasi